Pridať dopyt

1.
Váš dopyt je anonymný a úplne bezplatný !
2.
Prvotná komunikácia prebieha výlučne cez internet - nikto Vás nebude kontaktovať priamo
3.
Vaše údaje ostávajú utajené, až kým si nevyberiete víťaznú ponuku
4.
Údaje sú chránené prísnymi bezpečnostnými opatreniami

Nadpis dopytu *

Nadpis, ktorým sa dopyt bude identifikovať

Chcem*

Kraj, v ktorom sa nachádzam*

Obec

Typ nadobúdanej nehnuteľnosti*

Akú nehnuteľnosť chcete prefinancovať ?

Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti*

Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy

Suma, ktorú potrebujem požičať*

Ako vysoká ma byť úverovaná suma ?

Počet rokov splácania úveru*

Koľko rokov plánujete úver splácať ?

Požadovaná fixácia (rokov)*

Urgentnosť*

Kedy budete hypotéku potrebovať?

Moje priority*

podržaním tlačidla CTRL môžete vybrať viacero položiek

Banka z ktorej chcem hypotéku*

podržaním tlačidla CTRL môžete vybrať viacero položiek

Počet žiadateľov*

Zadajte koľkatí žiadate o hypotéku (manželia = 2)

Vek najstaršieho žiadateľa

Typ žiadateľa*

Hlavný zdroj príjmu*

Celkový čistý mesačný príjem

Mesačné splátky úverov/leasingov*

Mesačné výdaje na životné náklady*

Počet vyživovaných detí*

Stavebné sporenie*

Máte aktívne stavebné sporenie ?
Príklad

Poznámka *

Počet zostávajúcich znakov

Registračné údaje

Login*

Slúži na prihlásenie a zároveň ako subdoména

Heslo*

Heslo používate pre prihlásenie do systému

Heslo(znovu)*

Overenie Vášho hesla

Základné informácie

Meno*

Vaše meno

Priezvisko*

Vaše priezvisko

Telefónne číslo *

Uveďte telefonický kontakt

E-mail*

E-mail sa použije na overenie registrácie

Účet - nastavenia

Notifikácia na nové ponuky emailom
Notifikácia na nové súkromné správy emailom

Nastavenia pre dopyt

*

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Všeobecné podmienky používania portálu DobraHypoteka.sk !

Všeobecné pravidlá

určujúce podmienky poskytovania a používania služieb internetového portálu DobraHypoteka.sk medzi poskytovateľom a užívateľom. (ďalej len „pravidlá“)

Definícia pojmov:

Internetové tržisko DobraHypoteka.sk je on-line portál slúžiaci predovšetkým na nadviazanie obchodných kontaktov v oblasti hypotekárneho poradenstva a financovania medzi hypotekárnymi poradcami a klientami. Je prevádzkovaný pod doménou DobraHypoteka.sk, prípadne jej subdoménami alebo podobnými doménovými alternatívami. Ďalej len „tržisko“

Obsah - obsah tržiska pozostáva predovšetkým (nie výlučne) z textov, užívateľských príspevkov, kontaktov, grafiky, obrázkov, audio a video súborov, webdizajnu, databáz, programovacích skriptov, konfigurácií, zmlúv, formulárových polí, atď. Obsah je duševným majetkom poskytovateľa, je chranený autorskym zakonom č. 618/2003 Z. z. v platnom znení. Ďalej len „obsah“

Služby – služby predstavujú všetky funkcie tržiska v spojitosti s jeho obsahom. Ďalej len „služby“

Užívateľ – užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívila tržisko alebo používa jeho služby. Ďalej len „užívateľ“

Klient – je užívateľ používajúci služby tržiska za účelom obdržania ponúk od poradcov s cieľom uzatvoriť zmluvu o hypotekárnom úvere, ktorú mu poradca sprostredkuje. Ďalej len „klient“

Poradca – je užívateľ používajúci služby tržiska za účelom získania nových klientov hľadajúcich hypotekárny úver. Poradca má špeciálne osobné konto na tržisku, prostredníctvom ktorého podáva ponuky klientom a komunikuje s nimi. Ďalej len „poradca“

Poskytovateľ služieb – poskytovateľ služieb je spoločnosť Topreality.sk s.r.o., so sídlom Kmeťova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 420 439 a spoločnosť AtrixMedia s.r.o., so sídlom Za hradbami 7, 902 01 Pezinok, IČO: 35 918 527. Ďalej len „poskytovateľ služieb“Pravidlá a podmienky:

Užívateľ svojim vstupom a použitím služieb súhlasí a zaväzuje sa akceptovať všeobecné pravidlá obsiahnuté v tomto dokumente. Užívateľ zároveň prehlasuje, že je spôsobilý k právnym úkonom a že má viac ako 18 rokov.

Užívateľ prehlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sa stotožňujú so skutočnosťou.

Zároveň sa zaväzuje v prípade zmeny týchto údajov tieto bezodkladne aktualizovať.

Užívateľ dáva poskytovateľovi služieb súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s funkcionalitou služby, pre štatistické účely, a taktiež pre účely zasielania informačných správ v súvislosti so službou.

Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich prístupových hesiel k službe a neposkytovať ich iným užívateľom, ani tretím osobám.

Užívateľ sa zaväzuje používať služby iba na účely, na ktoré sú zjavne určené. Zaväzuje sa zverejňovať na tržisku iba relevantný obsah týkajúci sa ponuky alebo dopytu hypotekárneho financovania. Nesmie zverejňovať žiadny obsah priečiaci sa zákonom, alebo všeobecným dobrým mravom, obsah poškodzujúci meno alebo funkčnosť služieb, klamlivú alebo skrytú reklamu alebo obsah, ku ktorému majú autorské práva tretie osoby. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vylúčiť užívateľa porušujúceho tieto pravidlá, a to aj bez udania dôvodu, podľa vlastného zváženia a bez predošlého upozornenia.

Užívateľ udeľuje poskytovateľovi služieb časovo a priestorovo neobmedzené právo upraviť a zverejniť obsah poskytnutý zo strany užívateľa s prihliadnutím na funkcionalitu služby. Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku na autorskú odmenu za tento obsah.

Užívateľ sa zaväzuje nezneužívať služby a obsah tržiska mimo účel, na ktorý je služba zjavne určená. Jedná sa najmä o hromadné kontaktovanie iných užívateľov s komerčnou reklamnou správou, použitie obsahu na nekalú suťaž, jeho kopírovanie, šírenie alebo napodobňovanie.

Služby sú poskytované „tak ako sú“. Poskytovateľ služieb neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti, zabezpečenia serveru, kvalitu obsahu alebo na pravdivosť údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi, alebo tretím osobám spôsobená v súvislosti s používaním služieb na tržisku. Taktiež nenesie zodpovednosť za prípadný únik údajov v rámci neoprávneného zásahu nekorektných užívateľov alebo tretích osôb (napr. hacking).

Poskytovateľ služieb nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek právny vzťah medzi užívateľmi a tretími stranami. Nezodpovedá a neručí za pravdivosť nimi poskytnutého obsahu ani za plnenie ich záväzkov.

V prípade sankcionovania poskytovateľa služieb za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu poskytovateľovi služieb v celom rozsahu. To isté platí aj v prípade hrubého porušenia týchto pravidiel zo strany užívateľa.

Poskytovateľ služby má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Má právo kedykoľvek odstaviť služby, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zverejniť na tržisku meno a adresu užívateľa, ktorý inému užívateľovi, tretej osobe, alebo poskytovateľovi služby spôsobí škodu alebo inú ujmu v súvislosti s užívaním služby.

Poskytovateľ služby poskytuje užívateľom ochranu osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z.


Poplatky:

Služby tržiska DobraHypoteka.sk sú pre klienta (dopytujúceho) bezplatné. Počas doby úvodnej promo akcie sú tieto služby bezplatné taktiež aj pre poradcov. V prípade spoplatnenia služieb bude poskytovateľ poradcov vopred informovať a poradca sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či chce svojou účasťou na službe pokračovať alebo nie. Zastávame „fairplay“ princíp - žiadne skryté poplatky alebo záväzky.

Platnosť:

Tieto všeobecné pravidlá sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na stránkach tržiska. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V takomto prípade je platná a účinná vždy posledná verzia týchto pravidiel.

Nadpis dopytu

Chcem

Kraj, v ktorom sa nachádzam

Typ nadobúdanej nehnuteľnosti

Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti

Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy

Suma, ktorú potrebujem požičať

Počet rokov splácania úveru

Požadovaná fixácia (rokov)

Urgentnosť

Moje priority

Banka z ktorej chcem hypotéku

Počet žiadateľov

Vek najstaršieho žiadateľa

Typ žiadateľa

Hlavný zdroj príjmu

Celkový čistý mesačný príjem

Mesačné splátky úverov/leasingov

Mesačné výdaje na životné náklady

Počet vyživovaných detí

Stavebné sporenie

O projekte Dobrá Hypotéka

Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.

8308obdržaných dopytov
28241ponúk od brokerov
724.517.622objem dopyt. hypoték (€)
10registrovaných bánk
680registrovaných poradcov
Copyright © 2010 - 2022 DobraHypoteka.sk
hypoteky, najlepsie na trhu, poradcovia, banky
Typ:
Adresa:
Email:
predmet správy:*
Text správy:*
Počet zostávajúcich znakov
Screenshot(jpg/png):
Sem napíšte číslicu stodeväťdesiatšesť:

Topreality.sk s. r. o.

Ulica:Odborárska 1381/18
Mesto:Nové Mesto nad Váhom
PSČ:91 501
IČO:50104896
IČ DPH:SK2120170624
E-mail: